Hoge bomen vangen wind..

en is vaak een fijne schuilplaats!

Leiding geven en coachen

Definitie
Sichting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie. Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. 

Competentie
Schept voorwaarden voor en geeft richting en sturing aan de organisatie op een manier die eraan bijdraagt dat anderen binnen de organisatie ook gericht sturen op een maximale bijdrage aan het resultaat.
Creëert in de organisatie voorwaarden waarbij medewerkers elkaar richting geven, steunen, feedback geven en motiveren zodat iedereen in de organisatie zich optimaal kan ontwikkelen, en is daarvoor zelf een zichtbaar voorbeeld.

Ondernemerschap

Definitie
Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten/ diensten; risico’s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen, rekening houdend met de te stellen kwaliteitseisen aan producten/diensten. 

Competentie
Draagt er, in samenwerking met anderen in de organisatie, zorg voor dat zij mogelijkheden in de markt voor bestaande en nieuwe producten/diensten uitbuiten en de bijbehorende risico’s nemen. Creëert een ondernemersklimaat waarbij anderen (o.a. medewerkers) voorstellen doen en acties ondernemen om de kwaliteit van producten en diensten te verhogen, en neemt daarin zelf het voortouw.

Sensitiviteit (in- extern)

Definitie
Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie. Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag tonen dat getuigt van het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de eigen of andere organisatie(s). 

Competentie
Toont zich op de hoogte van de belangen van de eigen en andere organisatie(s) of organisatieonderdelen en neemt acties en contacten met andere onderdelen in overleg en overeenstemming met anderen. Laat zien in contacten met anderen er op te letten wat hun gevoelens en behoeften zijn en reageert daar professioneel en respectvol op, ook als deze op andere waarden en gewoonten dan die van hem/haarzelf berusten.
Draagt eraan bij dat de leden van de organisatie zich in lijn met de cultuur en doelen van de organisatie gedragen en zich loyaal opstellen ten opzichte van beslissingen van het management, en is zelf daarvan voor ieder het zichtbare voorbeeld.

Plannen en organiseren

Definitie
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Competentie
Schept voorwaarden en draagt er door eigen coördinatie aan bij dat doelen en activiteiten van de organisatie op een effectieve en efficiënte wijze worden gepland en georganiseerd.

Aanpassingsvermogen

Definitie
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. 

Competentie
Wijzigt op eigen initiatief snel en effectief zijn werkzaamheden en gedrag wanneer nieuwe projecten en/of organisatieveranderingen dat noodzakelijk maken. Verandert op eigen initiatief zijn gedrag en/of communicatiestijl wanneer dat het meest effectief is voor het bereiken van zijn/haar doel, sluit daarbij op het juiste moment aan op wat de gesprekspartner beweegt.

Integriteit

Definitie
Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben. 

Competentie
Draagt bij aan een cultuur en aan een openheid van informatie binnen de organisatie waarbinnen het vanzelfsprekend is dat mensen persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en elkaar daar op aanspreken, stelt zichzelf daarvoor zichtbaar open op en is zelf daarvan voor ieder het zichtbare voorbeeld.

Stichting Kasih

Bestuurslid Stichting Kasih
Moluks Erfgoed

Platform TanahKu

Bestuurslid TanahKu
Moluks, Indisch & Papua's Erfgoed

Neem contact met me op

Twijfel je nog of weet je niet goed welke optie te kiezen? Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je duidelijkheid bieden.

Eén van de 6 kernwaarden van Zorgnuance